Semalt Islamabad hünärmeni: SEO üçin mazmun nädip döretmeli?

Sosial mediýa we gözleg marketinginde täze bolsaňyz, SEO mazmuny we onuň internetdäki ähmiýeti barada eşitmedik bolmagyňyz mümkin. SEO gözleg motory optimizasiýasyna degişlidir. Bu blogy ýa-da sahypany optimizirlemegiň tertibi, bu ýere gelýänler ony Google, Bing, Yahoo we beýleki gözleg motorlary arkaly aňsatlyk bilen tapyp bilerler. Mazmuny boýunça, internetde bar bolan we öz makalalaryny döretmek üçin dürli web sahypalary tarapyndan sarp edilip bilinjek maglumatlary göz öňünde tutýarys. Bu iki zady bir ýere jemlänimizde, SEO mazmunynyň has köp myhmanlary çekmek we gözleg motorlarynyň ünsüni çekmek maksady bilen döredilendigini bilýäris.

Semalt” -yň ýokary hünärmeni Maýkl Braun SEO üçin mazmunyňyzy optimizirlemekde ýatda saklamaly käbir zatlary paýlaşýar:

Gözleg motory optimizasiýasyna täze geleniňiz üçin, SEO üçin mazmunyňyzy optimizirlemegi ýatdan çykarmaly däl zatlaryň gysga sanawyny düzdük.

Açar söz gözleg

Google, Bing we Yahoo arkaly ýokary hilli traffik döretmek isleýän bolsaňyz, web sahypaňyz üçin bir zat ýazmazdan ozal dogry söz gözlegini geçirmeli. Şeýlelik bilen, käbir açar sözlere ünsi jemläp bilersiňiz we olaryň haýsysynyň has köp gözleýändigi barada düşünje alarsyňyz. Başga bir söz bilen aýdylanda, açar sözlere baý mazmun ýazmalydygyny aýdyp bileris, ýöne açar söz doldurmaga hiç hili baha berilmeýär.

Açar söz optimizasiýasy

Internetde iň ýokary görünmek üçin makalalaryňyzdaky açar sözleri we sözlemleri nirede we nädip ulanyp boljakdygy bilen tanyş bolmaly.

Mazmun guramasy

Mazmunyňyzy logiki we täsirli tertipleşdirmek möhümdir. Diňe sahypaňyzyň SEO-lary üçin peýdaly däl, girýänlere web sahypalaryňyzy we makalalaryňyzy aňsatlyk bilen tapmaga kömek edýär.

Mazmuny mahabatlandyrmak

Elmydama Facebook, Twitter, LinkedIn we beýleki platformalarda paýlaşyp mazmunyňyzyň görnükliligini ýokarlandyrmaga üns bermeli. Käbir baglanyşyklary gurýandygyňyza göz ýetiriň we sahypaňyzyň dykyzlyk derejesini mümkin boldugyça azaltmaga synanyşyň. Açar söz Niche Finder ýaly açar söz gözleg gurallary, SEO mazmunyny dogry nyşana alyp bilmek üçin käbir mowzuklary kesgitlemäge kömek edip biler.

Maksadyňyzy kesgitläň

Maksatlaryňyzy kesgitlemek we ulanyjylary hil mazmuny bilen çekmäge synanyşmak gaty möhümdir. Şol bir wagtyň özünde, dogry açar sözleri ulanmaly we myhmanlaryňyzy bagtly we gaýdyp gelýän müşderilere öwürmegiň ýollaryny tapmaly. Munuň üçin gözleg motorlaryna baha bermeli we hiç haçan basylmaýan we tertipleşdirilen, ýöne girýänler we gözleg motorlary üçin gymmatly bolmadyk inçe mazmun öndürmeli däl. Google bu inçe mazmun sebäpli sahypaňyzy jezalandyrar.

SEO mazmun strategiýasyny nädip ösdürmeli

Mazmuny tötänleýin ýazýan bolsaňyz we gözleg motorynyň netijelerinde iň ýokary orny eýelär diýip umyt edýän bolsaňyz, uly ýalňyşlyk edýärsiňiz. Ilki bilen, web sahypasynyň ýa-da blogyň maksadyny kesgitlemeli we satuwy amala aşyrmak üçin strategiýalary kabul edýändigiňize göz ýetirmeli. Bu diňe diňleýjileriňiz hakda hemme zady bilýän wagtyňyz mümkindir. Gözlegler we seljeriş programma üpjünçiligi, yzygiderli gelýänleriň we müşderileriň has gowy suratyny almaga kömek eder. Esasy açar sözleri sözbaşy goýup, web sahypaňyza traffigi hökman artdyryp bilersiňiz. Bu aýdylanda, telekeçi ýa-da blogçy hökmünde internetde üstünlik gazanmak mümkin, ýöne munuň üçin diňe SEO mazmunyny optimizirlemeli.